Pravidla

Pravidla KOPKY TOUR

Pořadatel akce 

Pořadatelem akce je spolek KSK Limit, z.s., U Tenisu 851/1, 750 02, Přerov – Město, IČ: 04995619

Termín konání

Akce probíhá v termínech:

Běh – chůze: 1. dubna – 30. června 2021

Kolo: 1. července – 30. září 2021 

Účastník akce

Účastníkem akce se může stát fyzická bez omezení věku (dále jen „účastník“). 

Podmínky účasti v akci

Účastník musí absolvovat každou etapu se zařízením umožňující záznam GPS souřadnic v čase (funkce známá jako gps logger nebo také gps tracker).

Účastník musí takto pořízený GPS záznam z průběhu trasy etapy uložit pomocí aplikace Strava (na webových stránkách www.strava.com nebo pomocí mobilní aplikace Strava pro Android nebo iOS). Tento uložený záznam musí být viditelný pro ostatní uživatele (nesmí být soukromý) a musí obsahovat příslušný “segment” určený pro danou etapu.

Účastník je povinen absolvovat trasu etapy pouze za pomoci vlastní síly a úsilí.

Každá vyhlášená akce (aktuálně BĚH-CHŮZE a KOLO) se skládá z jednotlivých etap. Tyto akce jsou na sobě nezávislé a každá vyžaduje svou registraci.

Účastník se zaregistruje pomocí on-line formuláře a zaplatí jednorázový účastnický poplatek ve výši 300,- Kč. Registraci je účastník povinen udělat před absolvováním své první etapy na  KOPKY TOUR – BĚH -CHŮZE nebo na KOPKY TOUR – KOLO.

Absolvovat etapy, aby byl výsledek započítán do KOPKY TOUR, je možné pouze v době trvání akce.

Účastník se akce účastní na vlastní nebezpečí. 

Účastník bere na vědomí, že jednotlivé etapy nejsou oficiálně nijak značené a organizátor žádným způsobem nezodpovídá za správné absolvování trasy jednotlivých etap.

Účastník může každou etapu absolvovat kolikrát chce. Do hodnocení se mu započítá pouze nejrychlejší pokus.

Každý účastník musí každou svou zaběhnutou etapu nahrát na Stravu a zveřejnit ji pro ostatní nejpozději do 5 dní od jejího proběhnutí. V případě, že se daná etapa nespáruje se segmentem, nás kontaktujte na mailu info@kopky.cz. Nerespektování může vést k diskvalifikaci! 

Vyhodnocení KOPKY TOUR

V rámci jednotlivých etap budou vyhodnocení vždy jedna nejrychlejší žena a jeden nejrychlejší muž. 

V celkovém pořadí jednotlivých akcí (BĚH-CHŮZE a KOLO) budou vyhodnoceni tři nejrychlejší ženy a tři nejrychlejší muži podle součtu časů jednotlivých etap. Podmínkou je absolvování všech etap dané akce.

Tombola

Po ukončení všech akcí pořádaných spolkem KSK Limit, z.s., tj. nejpozději do 30.11.2021, proběhne losování tomboly ze všech startujících, kteří se zaregistrovali na některý ze závodů GEROY a KOPKY TOUR a absolvovali minimálně jednu etapu.  

Na výhry není právní nárok a soutěžící se zavazuje, že nebude po pořadateli výhry jakkoliv vymáhat. Výhry nelze směnit za hotovost ani zaměnit za jiný typ. 

Losování cen proběhne v sídle pořadatele nejpozději do 30.11.2021. Zároveň se pořadatel zavazuje nejpozději do 30 dní od ukončení akce vyhlásit všechny výherce a vítěze jednotlivých etap, stejně jako vítěze celkového hodnocení akce. Toto vyhlášení proběhne na webových stránkách akce. Všichni vyhlášení budou zároveň kontaktování pomocí e-mailu a to na e-mailovou adresu, kterou uvedli při registraci do akce.

Zpracování osobních údajů a osobnostní práva

Účastí v akci vyjadřuje účastník souhlas s pravidly akce a zavazuje se je plně dodržovat. Účastí v akci souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů v rámci této akce (dále jen „údaje”) do databáze spolku KSK Limit, z.s., IČO 04995619 jakožto správce (dále v tomto odstavci jen „společnost“), a s jejich následným zpracováním pro účely prověření platné účasti v akci a k odběru marketingových sdělení a to po dobu trvání tohoto souhlasu. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese společnosti odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. 

Závěrečná ustanovení

Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí  akci. Osoby nesplňující podmínky účasti v prodejní akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do akce zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Pořadatel  akce neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech akce, bude toto učiněno ve formě dodatku a zveřejněno na webových stránkách akce. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro účast v akci